Polityka prywatności - obowiązuje od 25 maja 2018 roku

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności powstała w oparciu o RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest sklep Happy Time Ilona Dąbrowska z siedzibą w Stara Wieś 05-830 ul. Leśne Zacisze 10, NIP:522-248-01-15 REGON: 146080690, prowadząca sklep internetowy pod adresem happy-time.com.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, właściciela sklepu -Ilonę Dąbrowską, z którą można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Leśne Zacisze 10 05-830 Stara Wieś lub drogą e-mailową pod adresem:

biuro@happy-time.com.pl, bądź też telefonicznie: 509688159

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym happy-time.com.pl, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy, jak również obsługi procesu reklamacji, czy też ewentualnego dochodzenia należności. Sklep Happy Time Ilona Dąbrowska z siedzibą w Stara Wieś nie prowadzi za pośrednictwem w sklepie internetowym happy-time.com.pl żadnych badań marketingowych,ani nie posiada newslattera.

2. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.


3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie Happy Time Ilona Dąbrowska pod adresem: happy-time.com.pl.

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość drogą e-mailową pod adresem: biuro@happy-time.com.pl, bądź też zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 509688159.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu happy-time.com.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.