Regulamin Sklepu Internetowego happy-time.com.pl

obowiązujący od 01.05.2020 r.

Sklep internetowy happy-time.com.pl jest prowadzony przez: Ilonę Dąbrowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Happy Time Ilona Dąbrowska z siedzibą przy ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś, miejsce prowadzenia sklepu stacjonarnego ul. Zamojskiego 2 05-806 Komorów NIP 522-248-01-15, REGON 146080690.

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

E-mail: biuro@happy-time.cm.pl, tel: 509-688-159

DEFINICJE:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego happy-time.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym

happy-time.com.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego happy-time.com.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym happy-time.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Happy Time Ilona Dąbrowska podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego happy-time.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym happy-time.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, udzielania gwarancji oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego

happy-time.com.pl. zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego happy-time.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego happy-time.com.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Happy Time Ilona Dąbrowska w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego

happy-time.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego happy-time.com.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego happy-time.com.pl w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami niniejszego regulaminu oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć uprawnień Happy Time Ilona Dąbrowska oraz by nie zakłócić funkcjonowania ww. sklepu internetowego.

6. Klient dołoży starań w celu zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego konta oraz zapewnienia, że podane przez niego dane (w tym w szczególności adres e-mail) są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych do niezwłocznego powiadomienia Happy Time Ilona Dąbrowska o takiej zmianie celem ich aktualizacji. Tym samym Klient zapewnia, że wszelkie oświadczenia złożone przez niego przy zawarciu umowy sprzedaży będą prawdziwe przez cały okres jej obowiązywania.

7. Klient zobowiązuje się do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego umów sprzedaży.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego happy-time.com.pl

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego happy-time.com.pl bez konieczności rejestracji na stronie sklepu internetowego happy-time.com.pl

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego happy-time.com.pl mogą być zgłaszane do sklepu Happy Time telefonicznie pod numerem telefonu: 509-688-159 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@happy-time.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §8 regulaminu.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia.

§3
Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego happy-time.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu happy-time.com.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Happy Time Ilona Dąbrowska zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w sklepie internetowym happy-time.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4
Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego happy-time.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny);
b) podać adres poczty elektronicznej do kontaktu Happy Time Ilona Dąbrowska z Klientem w ramach realizacji zamówienia m.in. w celu wysłania potwierdzenia otrzymania zamówienia czy potwierdzenia otrzymania przelewu;
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu): kurierem lub odbiór osobisty w sklepie Happy Time przy ul. Zamojskiego 2 , 05-806 Komorów;
d) w przypadku wybrania dostawy kurierem Klient zobowiązany jest wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, w innym wypadku do zamówienia zostanie dołączony paragon;
f) zakończyć transakcję poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny).

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie przelewem dowolnym, czyli poprzez samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Happy Time Ilona Dąbrowska, Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (e-mail) o wpłynięciu należności na właściwy rachunek bankowy, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. Następnie zamówienie przekazywane jest do realizacji i przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi kurierem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub Klient może odebrać go osobiście w Sklepie Happy Time przy ul. Zamojskiego 2, 05-806 Komorów.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Happy Time Ilona Dąbrowska oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany podczas składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Happy Time Ilona Dąbrowska zamówienia złożonego przez Klienta z numerem konta, na które należy wpłacić właściwą kwotę. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Happy Time Ilona Dąbrowska zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup produktu od dostawców Happy Time Ilona Dąbrowska nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Happy Time Ilona Dąbrowska poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Happy Time Ilona Dąbrowska może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Happy Time Ilona Dąbrowska będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Happy Time Ilona Dąbrowska będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Happy Time Ilona Dąbrowska), Happy Time Ilona Dąbrowska dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany podczas składania zamówienia przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w §10 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Happy Time Ilona Dąbrowska), Happy Time Ilona Dąbrowska może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Happy Time Ilona Dąbrowska zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Happy Time Ilona Dąbrowska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

13. Dostępność produktów na stronie sklepu internetowego happy-time.com.pl podana jest orientacyjnie i może ulec zmianie.

§5
Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Happy Time Ilona Dąbrowska przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta - status realizacji zamówienia podawany jest na indywidualne życzenie Klienta drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu podczas składania zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy lub zmian danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z telefonicznie ze sklepem Happy Time pod numerem telefonu 509-688-159 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@happy-time.com.pl

3. Klient na indywidualne życzenie otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§6
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski.

2. Zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w sklepie Happy Time, ul. Zamojskiego 2,

05-806 Komorów – gotówką, kartą płatniczą. W tym przypadku realizacja zamówienia następuję po wyborze opcji w „Koszyku” o nazwie „Odbiór osobisty w sklepie Happy Time”
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Happy Time Ilona Dąbrowska potwierdzenia poprawnego wykonania płatności na konto Happy Time Ilona Dąbrowska przez podmiot realizujący płatności.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§7
Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie jest realizowane od momentu wysłania przez Klienta zamówienia, czyli po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny). Po zaksięgowaniu na koncie Happy Time Ilona Dąbrowska wpłaty należności za złożone zamówienie, przedmiot zamówienia wysyłany jest do Klienta na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu, możliwości skompletowania wszystkich zamówionych produktów oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, nie dłużej jednak niż 5 (pięć) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Happy Time Ilona Dąbrowska nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

3. Jeżeli klient dokona zakupu z opcją "odbiór osobisty w sklepie Happy Time – płatność przy odbiorze" ma on 7 dni kalendarzowych na realizację zamówienia i odbiór zamówionych towarów w sklepie. Po upływie 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

§8
Warunki reklamacji

1. Happy Time Ilona Dąbrowska jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Happy Time Ilona Dąbrowska.

2. Happy Time Ilona Dąbrowska w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Happy Time Ilona Dąbrowska Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji do Sklepu Happy Time, ul. Zamojskiego 2, 05-806 Komorów.

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu Happy Time, ul. Zamojskiego 2, 05-806 Komorów.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Happy Time Ilona Dąbrowska niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Happy Time Ilona Dąbrowska zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Happy Time Ilona Dąbrowska z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Happy Time Ilona Dąbrowska za nabycie danego produktu.

Pobierz formularz reklamacji

§9
Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Happy Time Ilona Dąbrowska mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Happy Time Ilona Dąbrowska nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji klient powinien skontaktować się telefonicznie ze sklepem Happy Time pod numerem tel: 509-688-159 lub wysłać e-mail na adres: biuro@happy-time.com.pl

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a sklep Happy Time może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu Happy Time;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §8 regulaminu.

§10
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się telefonicznie ze sklepem Happy Time pod numerem telefonu: 509-688-159 lub drogą elektroniczną (e-mail) wysyłając wiadomość na adres:

biuro@happy-time.com.pl

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym happy-time.com.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Happy Time Ilona Dąbrowska produktu w stanie nienaruszonym, zaś Happy Time Ilona Dąbrowska zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §11regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty Happy Time Ilona Dąbrowska, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w sklepie Happy Time, ul. Zamojskiego 2, 05-806 Komorów podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

8. Happy Time Ilona Dąbrowska nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9. Pobierz formularz zwrotu

§11
Zwrot należności Klientom

1. Happy Time Ilona Dąbrowska dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w sklepie Happy Time ul. Zamojskiego 2, 05-806, Komorów i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Happy Time Ilona Dąbrowska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3. Happy Time Ilona Dąbrowska dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
b) na kartę kredytową Klienta – jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Zamojskiego 2, 05-806 Komorów.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Happy Time Ilona Dąbrowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Happy Time Ilona Dąbrowska takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Happy Time Ilona Dąbrowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Happy Time Ilona Dąbrowska zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§12
Promocje

1. Na stronach sklepu internetowego happy-time.com.pl mogą znajdować się informacje o promocjach, które są promocjami produktowymi – obniżają cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym określonym każdorazowo na stronie produktu.

§13
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego happy-time.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Happy Time Ilona Dąbrowska dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego happy-time.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Happy Time Ilona Dąbrowska nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego happy-time.com.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudową sklepu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Happy Time Ilona Dąbrowska nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego happy-time.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Happy Time Ilona Dąbrowska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Happy Time Ilona Dąbrowska, nie krótszym niż 7 (siedmiu) dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego happy-time.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.